2006-02-13 WIE?CI Z GMINY
Dodane przez dnia February 13 2006 11:48:18
Og?oszono przetarg na "Budow? boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastruktur? w Błażowej (na stadionie)" obejmuj?cy:...

Rozszerzona zawartość newsa
Og?oszono przetarg na "Budow? boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastruktur? w Błażowej (na stadionie)" obejmuj?cy:
- budow? boiska wielofunkcyjnego do pi?ki r?cznej, siatkówki i koszykówki;
- przebudow? ogrodzenia od ul. Armii Krajowej i ul Ks. Markiewicz;
- budow? zatok parkingowych, chodników i dojazdów;
- przebudow? i budow? sieci sanitarnych.
Otwarcie ofert nast?pi w dniu 6 lutego 2006 r. Termin realizacji inwestycji - do ko?ca maja 2006 r. Inwestycja jest dofinansowana w 80 % ( co stanowi kwot? 285 618 z? ) ze ?rodków Sektorowego programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ?ywnościowego oraz rozwój Obszarów Wiejskich.

(?ród?o: Kurier Błażowski)


Inwestycja w pierwszej kolejności wi?że się z rozbiórk? naszego pawilonu klubowego, na miejscu którego maj? powstał boiska asfaltowe. Pawilon zostanie przeniesiony na stadion w Nowym Borku.
W budynku kina zostan? przygotowane tymczasowe pomieszczenia klubowe dla naszych piłkarzy, które s?u?y? nam b?d? a? do wybudowania nowego pawilonu klubowego ?